ضوابط

1- مندرجات فرم هاي ثبت نام بايستي دقيق و صادقانه تكميل شود.
2- مسئوليت صحت كليه مندرجات تكميل شده فرمهاي ثبت نام به عهده شخص داوطلب مي باشد.
3- داوطلب موظف است برنامه هاي كاري خود را براساس برنامه آموزشي این سامانه تنظيم نمايد .
4- داوطلب موظف است طبق برنامه زمانبندي در دوره كلاسهاي عملي و آزمون شركت نمايد.
5- غيبت غير موجه بيش از 15 در صد كلاسهاي عملي (در صورت وجود کلاس عملی دوره های تلفیقی) باعث محروميت داوطلب از ادامه دوره آموزشي مربوطه، شركت در آزمون و عدم پذيرش در دوره هاي آتي خواهد شد.
6- داوطلبي كه در حين دوره آموزشي نسبت به ترك دوره اقدام نمايند، اجازه شرکت در آزمون پایانی را ندارد و گواهینامه به وی تعلق نمی گیرد
7- داوطلب موظف است كليه ضوابط و مقررات آئين نامه هاي آموزشي و انضباطي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، قانون جرايم رايانه اي مصوب سال 1388 و ضوابط سايت هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را رعايت نمايد. در غير اينصورت داوطلب خاطي مطابق مقررات مذكور مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
9- آموزشگاه هيچگونه تعهدي در قبال ايجاد اشتغال براي افراد آموزش ديده ندارد.

آخرین تغییر: دوشنبه، 31 خرداد 1395، 8:46 صبح